Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนกับพฤติกรรมการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดชุมพร
Journal
วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (ISSN: 01258370)
Volume
35
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
235-244
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-