พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

Publish Year International Journal 2
2017 exสุภาพร พรหมดี, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนของนักเรียนประถมศึกษาปีที 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร", KASETSART JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , ปีที่ 038, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 435-444
2014 exสโรชา นันทพงศ์, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนกับพฤติกรรมการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดชุมพร", วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 235-244