Journal

ผลการใช้สารทดแทนน้ำตาลซูคราโลสและมอลทิทอลต่อลักษณะทางประสาทสัมผัส กายภาพ และเคมีของไอศกรีมเชอร์เบท.
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (ISSN: 08571384)
57
2
21-30
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-