Journal

Article
ความสามารถของเชื้อราสร้างสารพิษออคราทอกซิน เอ แยกจากข้าวกล้องของไทย
Journal
วารสารวิทยาศาาตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
3 (พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
303-306
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-