Journal

ระดับกัมมันตภาพรังสีในดินตะกอนบริเวณจังหวัดชลบุรี
วารสารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (ISSN: 15130339)
11
1
46-56
ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421411 ชื่อวิชา Nuclear Method of Analysis,23 ม.ค. 2013 - 30 ม.ค. 2013
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นฐานข้อมูลระดับกัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน สำหรับการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางรังสี,1 ม.ค. 2013 - 31 ก.ค. 2013