Journal

รายงานการศึกษาเบื้องต้น: การใช้ Vero Cell ในการเพาะแยกเชื้อ Newcastle disease virus (NDV)
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 01252364)
40
4
1177-1183
ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer แหล่งทุน : บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร,1 พ.ย. 2015 - 1 ต.ค. 2020