Journal

Article
อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้ง ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และสีของขิง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
43
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2012
Page
460-463
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-