การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตขิงผง

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exชโรธร โพธิ์วงศ์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJi?i ?tencl, "Effects of pretreatments and drying temperatures on drying characteristics, antioxidant properties and color of ginger slice", ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, ปีที่ 62, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2014, หน้า 1125-1134
2012 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Effects of foaming agents and foam density on drying characteristics and textural property of banana foams", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2012, หน้า 348-357
Publish Year National Journal 1
2012 exนางสาวชโรธร โพธิ์วงศ์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้ง ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และสีของขิง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 460-463