Journal

ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ซี ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมี กายภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของถั่วลิสงป่น
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
43
3
544-547
กันยายน - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-