ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและกายภาพในถั่วลิสงป่น

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกนกพรรณ ชะเอมเทศ, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ซี ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมี กายภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของถั่วลิสงป่น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 544-547
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกพรรณ ชะเอมเทศ, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ซี ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมี กายภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของถั่วลิสงป่น", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย