Journal

Article
Lipase-catalysed polymerization of lactic acid and the properties of the polymer
Journal
Advanced Materials Research (ISSN: 10226680)
Volume
506
Issue
-
Year
เมษายน 2012
Page
154-157
Class
นานาชาติ
DOI
10.4028/www.scientific.net/AMR.506.154
Related Link
-

Author

Output From Project

การรีไซเคิลวัสดุและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ และใช้เป็นสารเติมแต่งชนิดต่างๆ อาทิ สารเสริมแรง สารตัวเติม สารหน่วงไฟ

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ,29 พ.ค. 2012 - 24 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดเชิงเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพีแอลเอเซลลูโลสคอมพาวด์เกรดฉีด แหล่งทุน :โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม,1 ส.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016