การรีไซเคิลวัสดุและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ และใช้เป็นสารเติมแต่งชนิดต่างๆ อาทิ สารเสริมแรง สารตัวเติม สารหน่วงไฟ

Publish Year International Journal 9
2013 exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Degradation behaviors of different blends of polylactic acidburied in soil", Energy Procedia, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 34, มกราคม 2013 - มกราคม 2014, หน้า 73-82
2012 exนิทัศน์ ทิพย์โสนัยยะ, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesized Silica Powder from Rice Husk for Printing Raw Materials Application", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ xxx, เมษายน - พฤษภาคม 2012
2012 exดวงกมล โภคไพบูลย์ศักดิ์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface treatment on low density polyethylene with TiO 2 nano-particles for packaging printing", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ xx, เมษายน - พฤษภาคม 2012
2012 exอุไรวรรณ น้อยนาค, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF PHTHALIC ANHYDRIDE LOADING ON ALKYD RESINS FOR PAPERBOARD COATING", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ xxx, เมษายน - พฤษภาคม 2012
2012 exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Lipase-catalysed polymerization of lactic acid and the properties of the polymer", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 154-157
2012 exThanakkasaranee, S., exPradittham, A., exAtong, D., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of nano-silica loading on barrier and mechanical properties of food packaging based LLDPE film", Advanced Materials Research, ปีที่ 488-489, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 919-922
2012 exPradittham, A., exTrejitwattanaku, S., exSramanee, T., exThanakkasaranee, S., exAtong, D., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation of LLDPE/modified silica nanoparticle with triethoxyvinylsilane film for microwaveable packaging", Advanced Materials Research, ปีที่ 488-489, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1525-1529
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtong, D., exAht-Ong, D., "Effect of Additives on Mechanical Properties and Photo-Stability of Filament-Wound Glass Fiber Reinforced Epoxy Pipes", Polymer and Polymer Composite , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 161-169
2011 exรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์, exดร.ดวงเดือน อาจองค์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface and Mechanical Properties of Cellulose Micro-fiber Reinforced Recycle Polyethylene Film", Materials Science Forum, ปีที่ 695, ฉบับที่ "_", สิงหาคม 2011, หน้า 469-472
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface and Mechanical Properties of Cellulose Micro-fiber Reinforced Recycle Polyethylene Film", 12th anniversary of the International Symposium on Eco-materials Processing and Design 2011, 8 - 11 มกราคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ดวงเดือน อาจองค์, exรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์, "Biodegradation Behavior of Recycled Polyethylene/ Cellulose Microfiber from Cotton Fabric Waste Films in a Laboratory-Scale", International Conference on Solid Waste 2011 Moving Towards Sustainable Resource Management, 2 - 7 พฤษภาคม 2011, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง