Journal

Article
ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผล และคุณภาพไวน์ขององุ่นทำไวน์แดง ปลูกในดินด่างที่เกิดจากหินปูน
Journal
วิทยาศาตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
42
Issue
3/1(พิเศษ)
Year
สิงหาคม - ธันวาคม 2011
Page
387-390
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-