Person Image

  Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2022 ระบบอัจฉริยะเพื่อการวินิจฉัย เฝ้าระวังและเตือนภัยโรคมันสำปะหลัง (MunBOT) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจำแนกท่าทางในมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 การจำแนกคำสั่งควบคุมเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนการทำงานของตัวถอดรหัสย้อนกลับในภาษาจาวา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 4 1 0 0
  2018 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4 1 0 0
  2016 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0