โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์

Publish Year International Journal 1
2021 exPitchayaganTemniranrat, exKantip Kiratiratanapruk, exApichon kitvimonrat, exWasin sinthupinyo, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A system for automatic rice disease detection from rice paddy images serviced via a Chatbot", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 10615
Publish Year International Conference 1
2020 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, อาจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitsana Lanthong, "Rice Diseases Recognition Using Effective Deep Learning Models", 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), 11 - 14 มีนาคม 2020, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย