โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 5 0 0
2020 การบ่งชี้และการกำจัดของไมโครพลาสติกในระบบบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่: การจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
2019 การเปลี่ยนรูปของผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 4 1 0
2019 เรือเก็บขยะในทะเลไร้คนขับ “Floating Trash Sweeper” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 1 0
2018 ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2018 แนวทางควบคุมการผลิตพลาสติกเพื่อลดไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
2018 ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0