Person Image

  Education

  • Ph.D. (International Comparative Literature and Translation Studies), University of Sydney, เครือรัฐออสเตรเลีย, 2564
  • ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2556
  • ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 4 0 0
  2021 การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี พุทธศักราช 2560 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัย ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 ภาพเสนอตะวันออกในการแปลนวนิยายยอดนิยมตะวันตกเป็นภาษาไทยในยุคอาณานิคม หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคำสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 2) 0 1 0 0
  2015 การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0