การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคำสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์

  • ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 2)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inดร.ฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

  • inดร.ฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์, "อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย