Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • ทษ.บ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 2 0 0
  2021 การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตร์ 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าโครงการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2017 การรวบรวมข้อมูลการผลิตและการตลาดเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดป่ากินได้ของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการบริการข้อมูลทางวิชาการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของราชบัณฑิตสถานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการ ราชบัณฑิตยสถาน 0 0 0 0