การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Publish Year National Conference 1
2021 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรำไพ ภูวราห์, exกฤษณะ ปินะพัง, "การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี, 17 ธันวาคม 2021, จันทบุรี ประเทศไทย