โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการบริการข้อมูลทางวิชาการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของราชบัณฑิตสถานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  • ราชบัณฑิตยสถาน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2557)

  • inนางรำไพ ภูวราห์

  • inนางรำไพ ภูวราห์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์