Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (Clinical Medicine Research (Cellular Biology), Imperial College London, อังกฤษ, 2557
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Biomaterials and Tissue engineering), University College London, อังกฤษ, 2551
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 การผลิตชุดตรวจอย่างรวดเร็วเพื่อเฝ้าระวังภาวะหัวใจล้มเหลวและพร่องวิตามินดีเพื่อสุขภาวะที่ดีในผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาโปรตีนโพรไฟล์ที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์เยื่อบุผิวบนด้านเอออร์ติกและด้านเวนทริคิวลาร์ของลิ้นหัวใจเอออร์ติกเพื่อระบุโปรตีนเครื่องหมาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2021 การทดแทนยากลุ่ม statin สำหรับการลดคลอเลสเตอรอลและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยสารสกัดจากเห็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การวิเคราะห์ไอโซฟอร์มของโปรตีนไททินในนิวเคลียสและไซโตพลาสซึมของเซลล์เยื่อบุชั้นในบนผิวลิ้นหัวใจเอออร์ติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาโปรตีนโพรไฟล์ที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์เยื่อบุผิวบนด้านเอออร์ติกและด้านเวนทริคิวลาร์ของลิ้นหัวใจเอออร์ติกเพื่อระบุโปรตีนเครื่องหมาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันเพื่อใช้เป็นเซลล์เยี่อบุผิวของลิ้นหัวใจสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสารสกัดจากปลิงทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0