การศึกษาโปรตีนโพรไฟล์ที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์เยื่อบุผิวบนด้านเอออร์ติกและด้านเวนทริคิวลาร์ของลิ้นหัวใจเอออร์ติกเพื่อระบุโปรตีนเครื่องหมาย