Person Image

  Education

  • Ph.D. (Mathematics & Statistics), Missouri University of Science and Technology, USA, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2018 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 9 1 0 0
  2020 วิทยาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 2 0 0 0
  2020 การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2020 การพยากรณ์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2019 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายด้วยวิธีพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก เมื่อข้อมูลของตัวแปรอิสระมีค่าผิดปกติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีของเบย์เซียนและวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมคุณภาพในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับจำนวนรอยตำหนิ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาตัวแปรสุ่ม length-biased exponential inverted Weibull ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาสถิติ 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2014 MEW-WELG Compensation Model for ASL Lapping Machine ผู้ร่วมวิจัย Western Digital (Thailand), Co., Ltd. 0 0 0 0
  2013 การประยุกต์ใช้สถิติเบย์เซียนเพื่อการศึกษาคุณลักษณะเชิงฟังก์ชั่นของพืชในระบบนิเวศน์เกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2012 ระบบที่เหมาะสมสำหรับการประกันภัย และการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0