การประยุกต์ใช้สถิติเบย์เซียนเพื่อการศึกษาคุณลักษณะเชิงฟังก์ชั่นของพืชในระบบนิเวศน์เกษตร