Person Image

  Education

  • Ph.D.(Chemistry), University of Florida, USA
  • B.Sc.(Chemistry) 1st class honors, Kasetsart University, Thailand

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2023 การศึกษาจีโนมเชิงหน้าที่ และการกำหนดคุณลักษณะผลผลิตของแมลงวันลาย (Hermetia illucens) พร้อมการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพและมูลค่าสูง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดน้ำมันต่อคุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของน้ำมันจากหนอนแมลงวันลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ปีที่ 6 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การสังเคราะห์และการศึกษาประสิทธิภาพของ Lipophilic Spin Traps ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์ Pregnenolone และ BMPO โดยใช้เทคนิค EPR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การปรับปรุงพันธุ์ การปลูก และการใช้ประโยชน์กัญชา และการพัฒนาเทคโนโลยีฐานการผลิตและสกัดสารกัญชา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 3 4 0 0
  2022 การสังเคราะห์กรดแกลลิคคอนจูเกตกับโพลีอะมิโดเอมีนเดนไดรเมอร์เพื่อเป็นตัวนำส่งสารบรรเทา การเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การออกแบบและพัฒนาสารซึ่งมีศักยภาพเป็นยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ปี 2563 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการบำบัดรักษาและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกายและโภชนบำบัดที่ออกแบบเฉพาะบคคลในประชากรสูงวัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การใช้ข้อมูลพันธุกรรมเพื่อปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนาเสถียรภาพของสารสกัดดีปลีสำหรับควบคุมหนอนกระทู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาสารกักเก็บสารสกัดดีปลีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การสังเคราะห์ Peptide-Conjugated Poly(amidoamine) Dendrimers เพื่อใช้เป็นตัวจับ CXCR4 Receptor ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2015 การสังเคราะห์สารประกอบ nitrones ที่เป็นอนุพันธ์ของ 4-Thiazolidinones และ PBN เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านการอักเสบและต้านสารอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์และการศึกษาประสิทธิภาพของ Lipophilic Spin Traps ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์ Pregnenolone และ BMPO โดยใช้เทคนิค EPR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 4-Thiazolidinone โดยใช้ปฏิกิริยา One-pot Three-components Reaction เพื่อใช้ในการรักษาโรคผิวหนังในสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2013 การสังเคราะห์สารดักจับอนุมูลอิสระที่เป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์และ BMPO เพื่อใช้วิเคราะห์สารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในลิพิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การสังเคราะห์สารดักจับอนุมูลอิสระที่เป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์และ BMPO และการศึกษาคุณสมบัติของการเป็นสารดักจับอนุมูลอิสระใน cyclodextrin dimers หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal research fund (PRF)) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำโทนิกบรรจุขวด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การจัดทำสารเมแทโบไลท์ในเนื้อสัตว์โดยอาศัยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 0 0 0 0
  2013 การสังเคราะห์และการศึกษาประสิทธิภาพของ Lipophilic Spin Traps ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์ Pregnenolone และ ฺBMPO โดยใช้เทคนิค EPR หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0