การจัดทำสารเมแทโบไลท์ในเนื้อสัตว์โดยอาศัยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์