Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2544
  • บธ.ม การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ไทย, 2553
  • วท.ม.วิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชไร่), คณะเกตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 1 0 0
  2024 การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง กรณีศึกษา : ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการปลูกถั่วลิสงเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสายพันธุ์ผสมรวมโดยวิธีคัดเลือกสลับ S1~ Half-Sib สำหรับใช้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 2 1 1 0
  2021 การพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงในเขตภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ต้นแบบท่อแอโร่โซลาร์ประหยัดพลังงานและปุ๋ยสำหรับการพัฒนาระบบปลูกเมล่อนภายในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการปลูกถั่วลิสงเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ต้นแบบชุดผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษภายใต้แสงเทียมจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์ผสมรวมโดยวิธีคัดเลือกสลับ S1~ Half-Sib สำหรับใช้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโต ให้มีผลผลิตสูงและอายุเก็บเกี่ยวสั้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวข้าวดอกมะลิ 105 และการคัดเลือกพันธุ์ข้าวคุณลักษณะเฉพาะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพเพนียด ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2012 ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.ว้งด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2010 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์และมูลสัตว์ ในเขตตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2019 การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0