โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2014 การศึกษาการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนโดยรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2013 การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานมะเขือเทศของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2012 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2015 ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2013 การสำรวจความพึงพอใจและประชาสัมพันธ์: โครงการพัฒนาคุณภาพนิเวศวิทยาหนองหารและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร 0 2 0 0
2013 เพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณของจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0