การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานมะเขือเทศของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร