Person Image

  Education

  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เอเซียอาคเนย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2526
  • อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2524

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 7 0 0
  2018 การสร้างแบบทดสอบการอ่านคำเทียมเพื่อประเมินความบกพร่องในการอ่านคำภาษาไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทางด้านการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การจัดทำพจนานุกรมภาษาอาเซียน+6 หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาทรัพยากรภาษาอาเซียน+3 เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของไทย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2011 การศึกษาการเขียนรูปคำและการอ่านออกเสียงคำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 ภูมิภาคของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 1 2 0 0
  2009 การศึกษาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงของนักเรียนระดับมัธยมต้น หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 13 0 0
  2015 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2014 แนวทางการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการเขียนแบบความเรียงภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 โครงการฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน+6 หัวหน้าโครงการ ศูนย์อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-เกาหลี ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 3 0 0
  2009 โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 2 9 0 0