โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร

Publish Year International Journal 2
2013 exChompoobutr, S., inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, exBoriboon, M., exPhantachat, W., "Perception and multimeaning analysis of graphic symbols for Thai picture-based communication system", Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 102-107
2012 inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, exSarinya Chompoobutr, exMonthika Boriboon, exWantanee Phantachat, "T&F Perception & Multi-Meaning Analysis of Graphic Symbols for Thai Picture-Based Communication System", Disability and Rehabilitation: Assistive Technology , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2012, หน้า 102-107
Publish Year International Conference 9
2014 inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, exศรินยา ชมภูบุตร, exวันทนีย์ พันธชาติ, exมณฑิกา บริบูรณ์, "Developing of Thai Picture-based Language System for Thai Minspeak", ISAAC Conference 2014 (16th Biennial Conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication) , 23 กรกฎาคม 2014, LISBON สาธารณรัฐโปรตุเกส
2013 inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, exSarinya Chompoobutr, exMonthika Boriboon, exWantanee Phantachat, "Icon Sequences of Thai Picture-Based Communication System", 7th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (iCREATe 2013), 29 - 31 สิงหาคม 2013, Gyeongi สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสรินยา ชมภูบุตร, exนางสาววันทนีย์ พันธชาติ, exนางสาวมณฑิกา บริบูรณ์, "Icon Combination for Thai Picture-Based Communication System", 6th International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology, 25 กรกฎาคม 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 exนางสาวสรินยา ชมภูบุตร, exนางสาวมณฑิกา บริบูรณ์, exนางสาววันทนีย์ พันธชาติ, inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, "Association Strategies of a Symbol Sequence for Producing Thai WordsUsed in Thai Picture-Based Communication System", 6th International Convention for Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2012), 25 กรกฎาคม 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, exนางสาววันทนีย์ พันธชาติ, exนางสาวมณฑิกา บริบูรณ์, exนางสาวสรินยา ชมภูบุตร, "Polysemy Interpretation of Graphic Symbols for Thai Picture-Based Communication System", 5th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, (iCREATe) 2011, 21 - 23 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exChompoobutr, S., exBoriboon, M., exPhantachat, W., inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, "Thai people's association with the icons for thai picture-based communication system", i-CREATe 2011 - International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, 21 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSarinya Chompoobutr, exMonthika Boriboon, exWantanee Phantachat, inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, "Perception of Graphic Symbols for Thai Picture-Based Communication System", 4th i-CREATe (international Convention on Rehabilitation on Assistive Technology) 2010, 21 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, exนางสาววันทนีย์ พันธชาติ, exนางสาวสรินยา ชมภูบุตร, exนางสาวมณฑิกา บริบูรณ์, "Analysis of Multi-meaning Graphic Symbols for Thai Picture-Based Communication System", 4th International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology, 21 - 24 กรกฎาคม 2010, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 exChompoobutr, S., exBoriboon, M., exPhantachat, W., inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, "Core vocabulary of Thai language for Thai picture based communication system", ICREATE '09 - International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, 22 เมษายน 2009