Person Image

  Education

  • Doctor of Engineering (Mechatronics), Asian Institute of Technology, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 1 0
  2016 โครงการพัฒนา ระบบหุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก เพื่อการศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 0 1 1 0
  2008 โครการวิจัยพัฒนาเครื่องผลิตแผ่นพิมพ์ลายวงจรต้นแบบหนึ่งหน้า แบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สำรวจอาคารและกำจัดปลวก หัวหน้าโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม 0 0 0 0