โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 3 0 0
2020 ความทนทานทางชีวภาพและการใช้งานของกลาสเซรามิกเป็นฟันเทียมชนิดบางส่วนติดแน่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2017 การพัฒนาระบบประเมินระดับความเจ็บปวดโรคตาในสุนัข หัวหน้าโครงการ โครงการ Start-up Research Fund 0 1 0 0
2014 ประสิทธิผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในการลดปวดในสุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อสะโพกเสื่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา 0 2 0 0
2006 การเปรียบเทียบฤทธิ์บรรเทาปวดของ carprofen และ tolfenamic acid ในสุนัขภายหลังการผ่าตัดทำหมันเพศเมีย หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 1 0 0
2007 การศึกษาการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงของสารเคมีบำบัด (vincristin sulphate, vinblastine, methotrexate, doxorubicin) ในการรักษาโรค transmissible venereal tumors ในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย กองทุนอินเตอร์เว็ท คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 1 0 0