ประสิทธิผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในการลดปวดในสุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อสะโพกเสื่อม

Publish Year International Conference 1
2014 exสพ.ญฤทัยทิพย์ อุปริพุทธิ, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of interferential current therapy on limb functioning in dogs with hip osteoarthritis: A preliminary investigation", The 2nd Asia Pacific Veterinary Conference 2014, 1 - 3 ตุลาคม 2014, กรุงเทพ
Publish Year National Conference 1
2013 exภัทร์รวี ทั้งทวีสุข, exเบญจพร กู้เมือง, exพุฒิณี แสงมณี, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภาภรณ์ นำสุวรรณกิจกุล, exอัญชุลี ดุลชาติ, "การหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงปฏิกริยาที่เท้าจากการวัดด้วยแผ่นวัดแรงกดแบบ pressure mapping และแผ่นวัดแรงแบบมาตราฐานในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว", การนำเสนอรายงานปัญหาพิเศษของนิสิตชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 7 - 8 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย