โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2005 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 5 0 0
2011 การติดตามและเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในสัตว์เลี้ยง: ผลกระทบต่อสาธารณสุข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2007 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบและจำแนกเชื้อเลปโตสไปราโดยใช้ยีนของกลุ่มโปรตีนที่มีส่วน Leucine-rich repeat ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2006 แผนควบคุมการระบาด และป้องกันการเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อ Leptospira ในโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การตรวจสอบการเป็นแหล่งรังโรค Leptospira ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0