การติดตามและเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในสัตว์เลี้ยง: ผลกระทบต่อสาธารณสุข