Person Image

  Education

  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 5 6 0 0
  2022 อ่านป่า อาบป่า หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 การศึกษาเปรียบเทียบด้านภูมิทัศน์บริการสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวอาบป่า ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 การศึกษาภูมิทัศน์บริการสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวอาบป่า: กรณีศึกษาป่าในประเทศอังกฤษ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 การศึกษาภูมิทัศน์บริการสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวอาบป่า: กรณีศึกษาป่าในประเทศไอร์แลนด์ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 การจัดการการท่องเที่ยวอาบป่าด้วยวรรณกรรมบำบัด หัวหน้าโครงการย่อย ทุนสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบอาบป่าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 3 0 0 0
  2020 วรรณกรรมและสื่อศิลปะเพื่อสร้างพลังแห่งการเยียวยา: การสำรวจเชิงวิจารณ์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2020 โครงการมนุษยศาสตร์การแพทย์: การสร้างความรู้สึกร่วมระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและพลังแห่งการเยียวยาเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพผ่านวรรณกรรมและสื่อศิลปะ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 1 0 0 0
  2018 ลัทธิพิธีบูชาพ่อปู่มิตร ชัยบัญชา: จากศรัทธาดาราที่รักถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ชีวิตหลังความตาย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนงานวิจัยภาควิชาวรรณคดี 1 0 0 0
  2017 กาแฟกับปกาเกอะญอ: นิเวศวัฒนธรรมในวิถีกาแฟออแกนิกและความสัมพันธ์กับบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 การใช้เรื่องเล่าสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 0 2 0 0
  2015 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี พุทธศักราช 2555 หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0