ความเป็นอื่นในวรรณกรรมอุษาคเนย์สมัยใหม่ : แนวคิดและบทเรียนสำหรับการสร้างเสริมชีวิตที่ดีและยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับประเทศไทยและอาเซียน