Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • PhD.(Veterinary Studies, Biodiversity), Murdoch University, Perth, Western Australia, Australia, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาการชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของการติดเชื้อ Ehrlichia canis แบบ Combo ที่ ตรวจจับแอนติเจน gp36 และแอนติบอดี IgM/IgG หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาการชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของการติดเชื้อ Ehrlichia canis แบบ Combo ที่ตรวจจับแอนติเจน gp36 และแอนติบอดี IgM/IgG (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาการชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของการติดเชื้อ Ehrlichia canis แบบ Combo ที่ ตรวจจับแอนติเจน gp36 และแอนติบอดี IgM/IgG หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการติดเชื้อแอบแฝงกลุ่ม Culture-negative bacteria ในสัตว์โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบครอบคลุม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 1 0 0
  2017 การสืบสวนการติดเชื้อ haemotropic Mycoplasma spp ในแมวเลี้ยงโดย ใช้เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การศึกษาวิธีการตรวจหาเชื้อที่นำโดยเห็บแบบใหม่โดยการใช้เทคนิคชีวโมเลกุลค้นหาในตัวเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การศึกษาการติดเชื้อแอบแฝงกลุ่ม Culture-negative bacteria ในสัตว์โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบครอบคลุม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 จัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 5 0 0
  2017 การคิดค้นชุดตรวจ ELISA แบบใหม่ต่อภูมิคุ้มกันเฉพาะ lgM และ lgG ของเชื้อ Ehrlichia canis หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการติดเชื้อแอบแฝงกลุ่ม Culture-negative bacteria ในสัตว์โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบครอบคลุม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2013 การศึกษาการติดเชื้อแอบแฝงกลุ่ม Culture-negative bacteria ในสัตว์โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบครอบคลุม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 3 0 0
  2004 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) : การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0