Person Image

  Education

  • วท.ม. เคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 8 4 0 0
  2014 พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีสมบัติแม่เหล็ก สำหรับการวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 4 0 0
  2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 10 0 0
  2020 การหาจำนวนโวลาไทล์แฟตตีแอซิตอย่างรวดเร็วในน้ำยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การหาจำนวนโวลาไทล์แฟตตีแอซิดอย่างรวดเร็วในน้ำยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเพื่อหาปริมาณไนไตรท์ด้วยสีย้อมเอโซชนิดใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 เซนเซอร์เชิงแสงตัวใหม่ที่ใช้ตรวจวัดกาซแอมโมเนีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีสมบัติแม่เหล็ก สำหรับการวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาวิธีหาปริมาณแอลฟา-แลคตาลบูมิน เบตา-แลคโตกลอบูลิน(เอ)และ(บี) ในเวลาเดียวกันในตัวอย่างนมโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนสูงและตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0