Person Image

  Education

  • ส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2530
  • ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2015 โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 0 0 0 0
  2014 สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนอำเภอกำแพงแสน ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) ผู้ร่วมวิจัย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0
  2011 การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรสู่การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนระเบียบ คุณะเกษม 0 1 0 0
  2008 การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 1 0 0
  2019 การจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร ภายใต้โมเดลข้าวกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การจัดการความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปิ่นเกษตรและการปลูกพืชหลังนา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) สู่ชาวนาต้นแบบในพื้นที่ 9 บวร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2015 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เมล็ดข้าวเปลือกในการผลิตหัวเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางประจำปี 2558 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 0 0 0 0
  2014 การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน สู่ชาวนาต้นแบบในพื้นที่ 9 บวร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี 2557 ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 0 0 0 0
  2012 โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ (โครงการชีวิตดีชีวีพอเพียง) ครั้งที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความต้องการองค์ความรู้ สู่การพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0