สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนอำเภอกำแพงแสน ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน)