การจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร ภายใต้โมเดลข้าวกำแพงแสน