Person Image

  Education

  • วท.ม.( เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.B.A.(ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัย ยู.พี.ฟิลิปปินส์, ฟิลิปปินส์
  • ศส.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 3 0 0
  2015 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์การ และความเชื่ออำนาจควบคุมกับความเครียดในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม (ปีงบประมาณ 2557) ผู้ร่วมวิจัย โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 1 0 0
  2015 ผลกระทบของบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ โดยลักษณะงานความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมคนไทยและลาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา: ธุรกิจผลิตดอกไม้ส่งออกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทะิภาพการผลิตมะเขือเทศสำหรับส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  1998 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดราคาซื้อขายถั่วลิสงโดยใช้ความชื้นเป็นเกณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  1997 โครงการยุทธศาสตร์ : โคนม หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  1994 โครงการวิจัยเพื่อหาความเหมาะสมในการนำขี้เลื่อยทิ้งจากการเพาะเห็ดมาอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ กองค้นคว้าและพัฒนาพลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 0 0 0 0
  1994 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เลื่อยเหลือทิ้งหลังเพาะเห็ดมาเป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ การพลังงานแห่งชาติ 0 0 0 0