การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทะิภาพการผลิตมะเขือเทศสำหรับส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ