โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 4 0 0
2008 การประเมินความเสี่ยงของความเสียหายเนื่องจากฟ้าผ่าเมื่อติดตั้งกับดักฟ้าผ่าป้องกันสายเคเบิ้ลใต้ดิน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0