Person Image

  Education

  • วน.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S.(Forest Management), U.of Helsinki, ฟินแลนด์
  • D.F.(Forest Management), U.of Helsinki, ฟินแลนด์

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 1 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบบ่งชี้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมไม้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 3 1 0
  2015 โครงการย่อย 1/2557 “จัดทำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและแผนที่นำทางระยะ 10 ปี (2557-2566) ของประเทศไทย” ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ขนาด 300 กิโลวัตต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 0 0 0 0
  2014 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 2 0 0
  2014 โครงการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบ จังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 0 0 0 0
  2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 1 0