โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exR. Wangpradid , inดร.รังสิมา ชลคุป, exP.L. Clouston , "Natural Fiber Composites: Review of Recent Automotive Trends", Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "The physical properties, sound absorption and thermal conductivity of bamboo fiber/polypropylene nonwoven for automotive application", MACRO 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "วัสดุคอมพอสิตจากเส้นใยธรรมชาติและกระบวนการผลิตสำหรับเป็นวัสดุเสริมแรง", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2016