โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2018

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 6 2 2 0
2018 เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมลูกสุนัขบนโครงสร้างยึดเกาะชนิดพลาสติกย่อยได้สำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2018 การทดสอบผลของน้ำมันจระเข้ในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 4 2 2 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 15 2 0 0
2018 การศึกษาพันธุกรรมของไวรัสโรคไข้สามวันและการผลิตโปรตีนจีแอนติเจนเพื่อการวินิจฉัยและป้องกันโรค ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 การทดสอบประสิทธิภาพของสารให้ความเป็นกรดในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การติดตามและศึกษาพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดนกจากฟาร์มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 เครื่องจัดเก็บข้อมูลทางสภาพอากาศสำหรับการเกษตรระดับแปลงย่อยด้วยเทคโนโลยีไอโอที ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2018 การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเบื้องต้นของต้นแบบวัคซีนพีอาร์อาร์เอสในสุกร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2018 การศึกษาการปรับโภชนะในอาหารและการใช้อาหารธรรมชาติในการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อลดต้นทุน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อจุลชีพก่อประโยชน์ในลำไส้ สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในลำไส้เล็กส่วนปลายในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อจุลชีพก่อประโยชน์ในลำไส้ สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในลำไส้เล็กส่วนปลายในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดไขมันพอกตับในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 โครงการสำรวจประชากรสุนัขจรจัดเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 10 0 0 0